Basogintzako araudia

EAEKO BASOGINTZAKO LEGERIA NAGUSIA

Euskal Baso Plana.

Eusko Legebiltzarrak Landa Politikari buruz emandako ebazpen batek eskatuta idatzi zen Eusko Baso Plana (1992ko ekainaren 5eko osoko bilkura).

 

Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Babesteko Legea.

1/2014 LEGEGINTZA DEKRETUA, apirilaren 15ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Kontserbatzeko Legearen testu bategina onartzen duena.

Natura 2000.

KBE izendatzeko dekretuak

 

Toki-erakundeen mendiak hobetzeko funtsaren araudia.

1983ko maiatzaren 3ko Agindua, Gipuzkoa eta Bizkairako Mendien Lurralde Batzordeak eratu eta hobekuntza-funtsaren ehunekoa finkatzen duena
Hutsen zuzenketa (EHAA, 97. zk., 1983/07/01).

Basoko landarea eta hazia.

27/1992 Dekretua, otsailaren 11koa, EAEn pinu erradiataren (Pinus Radiata) kalitatea hobetzeari buruzkoa (EHAA, 40. zk., 1992/02/27).
Hutsen zuzenketa (EHAA 98. zk., 1992/05/25).

Ebazpena, 2004ko azaroaren 22koa, Nekazaritza eta Abeltzaintza zuzendariarena, EAEn ugalketarako baso-materialak ekoizteko hautatutako oinarrizko materialen zerrenda ezartzen duena (EHAA, 13. zk., 2005/01/20).

 

Baso-inbentarioa.

310/1996 Dekretua, abenduaren 24koa, EAEko Baso Inbentarioa eguneratzeari buruzkoa (EHAA, 6. zk., 1997/01/10).

Baso-osasuna.

76/2007 Dekretua, maiatzaren 8koa, Fusarium Circinatum Niremberg et O ‘donnell onddoak kaltetutako eremuetatik datozen baso-produktuak bildu, garraiatu eta tratatzeko arauak ezartzen dituena (EHAA, 98. zk., 2007/05/23).
Oharra: xedapen hori I. atalean ikus daiteke (Nekazaritza-Abeltzaintza), 12. puntuan (Landare-ekoizpena eta -osasuna), eta II. atalean (Basogintza eta Natura Ingurunea), 2. puntuan (Basogintzako gaiak).

Mendiei buruzko Foru Araua.

Mendiei buruzko 11/2007 Foru Araua, martxoaren 26koa.

 

Sua eta erreketak erabiltzeari buruzko araudia.

558/2012 FORU AGINDUA, abenduaren 3koa, Arabako Lurralde Historikoko landa-lur mota guztietan nekazaritzako hondakinak erretzeko araudia onartzen duena.

Suaren erabilerari buruzko informazioa.

Aprobetxamendu mikologikoa eta zurgaitzak ez diren beste produktu batzuk arautzea.

89/2008 FORU DEKRETUA, Diputatuen Kontseiluarena, urriaren 14koa, basoko onddo, landare, lore eta fruituen aprobetxamenduen antolamendua arautzen duena.

Mendiei buruzko Foru Araua.

3/94 Foru Araua, ekainaren 2koa, Mendiei eta Babestutako Naturguneen Administrazioari buruzkoa, ekainaren 28an argitaratua.3/2007 Foru Araua, martxoaren 20koa, ekainaren 2ko 3/1994 Foru Araua aldatzen duena (bao, 07/03/28).

Espezie autoktono batzuen araubide espezifikoari buruzko araua.

11/97 Foru araua, urriaren 14koa, bertako hainbat baso-espezieren araubide espezifikoari buruzkoa, urriaren 31n argitaratua.

Landaketen eta finka mugakideen arteko distantziei buruzko dekretua.

101/94 Foru Dekretua, abenduaren 20koa, baso landaketen eta finka mugakideen arteko distantziak zehazten dituena, 1995eko urtarrilaren 5ean argitaratua.
94/2000 Foru Dekretua, ekainaren 4koa, baso landaketen eta finka mugakideen arteko distantziak zehazten dituena, 2000ko uztailaren 26an argitaratua eta 101/1994 Foru Dekretua aldatzen duena.

Mendiei buruzko Foru Araua.

7/2006 Foru Araua, urriaren 20koa, Gipuzkoako Mendiei buruzkoa (2006ko urriaren 26ko GAO).

Espezie autoktono batzuen araubide espezifikoari buruzko araua.

4/1990 Foru Dekretua, urtarrilaren 16koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko flora-espezie jakin batzuen babesa ezartzen duena (GAO, 1990eko otsailaren 9koa).

Aprobetxamendu mikologikoa eta zurgaitzak ez diren beste produktu batzuk arautzea.

13/2011 Foru Dekretua, apirilaren 19koa, Gipuzkoako Parke Naturaletan dauden mendietan perretxikoen bilketa arautzen duena (2011ko maiatzaren 3ko GAO).

Gipuzkoako Baso Kontseilua eta Mendien Lurralde Batzordea.

33/2012 Foru Dekretua, ekainaren 26koa, Gipuzkoako Baso Kontseiluarena (2012ko uztailaren 4ko GAO).
61/1987 Foru Dekretua, azaroaren 17koa, Gipuzkoako Mendien Lurralde Batzordearen osaera, eskumenak eta funtzionamendua arautzen dituena (1987ko abenduaren 3ko GAO).

Baso-lanetan makinak erabiltzeko araudia.

2003ko apirilaren 30eko Foru Agindua, ekainaren 11ko 34/2002 Foru Dekretua, basogintzako lanetan makinak erabiltzeko baldintzak eta hartu beharreko neurriak ezartzen dituena, garatzen duena (2003ko maiatzaren 15eko GAO).

BASO-KUDEAKETA JASANGARRIKO PLANEN EDUKIEI ETA EUSKADIKO GAINERAKO PLANGINTZA-TRESNEI BURUZKO ARAUDIA

Baso Kudeaketa Iraunkorreko Plan Tekniko baten gutxieneko edukia mendiei buruzko foru-arauetan edo aplikatzekoak diren hurrengo foru-dekretuetan jaso ohi da.

Diputatuen Kontseiluaren 2020rako oinarri arautzaileak eta deialdia, abenduaren 14koa, Baso Kudeaketa Iraunkorreko Plan Teknikoen edukia, onarpena, berrikuspena eta jarraipena arautzeko xedapen orokorrak ezartzen ditu.

Bizkaiko Foru Aldundiaren 97/2004 FORU DEKRETUA, maiatzaren 4koa, Baso Kudeaketa Iraunkorrerako Plan Teknikoak idatzi, onartu, jarraitu eta berrikusteko jarraibide orokorrak ezartzen dituena.

108/2005 FORU DEKRETUA, uztailaren 5ekoa, zeinaren bidez aldatzen baita Bizkaiko Foru Aldundiaren maiatzaren 4ko 97/2004 Foru Dekretua, Baso Kudeaketa Iraunkorrerako Plan Teknikoak idatzi, onartu, jarraitu eta berrikusteko jarraibide orokorrak ezartzen dituena.

Bizkaiko Foru Aldundiaren 92/2008 FORU DEKRETUA, maiatzaren 27koa, Baso Kudeaketa Iraunkorrerako Plan Teknikoak idatzi, onartu, jarraitu eta berrikusteko jarraibide orokorrak ezartzen dituen maiatzaren 4ko 97/2004 Foru Dekretua aldatzen duena.

Bizkaiko Foru Aldundiaren 71/2013 FORU DEKRETUA, maiatzaren 7koa, Baso Kudeaketa Iraunkorrerako Plan Teknikoak eta Baso Kudeaketa Iraunkorrerako Plan Teknikoak (PTGFS) idatzi, onartu, jarraitu eta berrikusteko jarraibide orokorrak ezartzen dituena.

Gipuzkoako Foru Aldundiaren abenduaren 9ko 77/2008 Foru Dekretua, Gipuzkoako basoak mantentzeko, hobetzeko eta garatzeko laguntzen araubidea ezartzen duena, aldatzeko 2020rako oinarri arautzaileak eta deialdia.

UNE 162.002 ARAUAREN IRIZPIDEAK ETA ADIERAZLEAK. 2013

Kontsultatu hemen UNE 162.