Arauak eta aginduak

ESPAINIAKO PEFC SISTEMA

Araudi orokorra.

PEFC Baso Ziurtapeneko Espainiako Sistemak Euskadin kudeatzen den PEFC ziurtagiriak bete behar duen informazio guztia jasotzen du: antolamendu-egitura, aplikazio-mailak, prozedurak, etab.

ZAINTZA-KATEA

Baso-produktuen kontrola.

Zaintza-katea mundu osoan aplikatzekoa den arauan oinarritzen da, Baso-produktuen zaintza-katea – Betekizunak –, eta PEFCk garatu du baso-produktuen trazabilitatea kontrolatzeko mekanismo gisa. Berrikusitako arau horiek 2020ko otsailaren 14an jarri dira indarrean, aurreko bertsioak ordezkatuz. 24 hilabeteko trantsizio-aldi baten ondoren, arauen erabiltzaile guztiek arau berrietara egokitu beharko dute (PEFC ST 2002:2020 Baso- eta zuhaitz-produktuak zaintzeko katea).

BASO-KUDEAKETA: UNE 162 ARAUAK

Baso-kudeaketaren ziurtapena erakunde eskatzaileari atxikitako mendietan egindako baso-kudeaketaren ikuskapen independente baten bidez egiten da, erakunde hori baso-kudeaketa iraunkorrari buruzko UNE 162.002 Arauekin eta aplikagarri zaizkion legeekin bat datorrela ziurtatzeko. UNE 162.002 hauek Europan Basoak Babesteari buruzko ministro-konferentzietan oinarrituta garatutako irizpideak eta adierazleak jasotzen dituzte.
Adierazle guztiak biltzen dituzten 6 irizpideak honako hauek dira:

1. IRIZPIDEA

  • BALIABIDEAK

Baso-baliabideak eta karbonoaren ziklo globalari egiten dioten ekarpena behar bezala mantentzea eta hobetzea.

2. IRIZPIDEA

  • BIZITASUNA

Baso-ekosistemen osasuna eta bizitasuna mantentzea eta hobetzea.

3. IRIZPIDEA

  • EKOIZPENA

Mendien ekoizpen-funtzioak mantentzea eta hobetzea (zura eta beste baso-produktu batzuk).

4. IRIZPIDEA

  • ANIZTASUNA

Baso-ekosistemetako dibertsitate biologikoa behar bezala mantentzea, kontserbatzea eta hobetzea.

5. IRIZPIDEA

  • BABESA

Mendien kudeaketan babes-funtzioa behar bezala mantentzea eta hobetzea (batez ere lurzorua eta ura).

6. IRIZPIDEA

  • EKONOMIA

Beste funtzio eta baldintza sozioekonomiko batzuei eustea.

UNE 162.002ko irizpide eta adierazle guztiak kontsulta ditzakezu hemen:

UNE 162.002 ARAUAREN IRIZPIDEAK ETA ADIERAZLEAK. 2013

1.1 Adierazlea: azalera (C)

Helburua/xedea: baso-azalera mantentzea edo handitzea, batez ere zuhaiztiak, salbu mendiaren defentsa-jarduketen ondoriozko murrizketak (suteak, adibidez) edo haren multifuntzionaltasuna hobetzera bideratutako beste batzuk.

 

1.2 Adierazlea: zur- edo kortxo-izakinak (M)

Helburua/xedea: eskualdeko baso-kudeaketaren eta -gidalerroen helburuekin bat datozen izakinak lortzea, halakorik balego.

 

1.3. Masaren egitura (C)

Helburua/xedea: egitura kudeaketaren helburuetara egokitzea.

 

1.4 Adierazlea: karbono-finkapena (C)

Helburua/xedea: baso-masen eta horien zurezko produktuen epe luzeko hustubide-efektua sustatzea eta mantentzea.

 

1.5 Adierazlea: basogintzako legeria (D)

Helburua/Xedea: indarrean dagoen baso-esparru juridikorako irisgarritasuna.

 

1.6 Adierazlea: basoko informazioa (D)

Helburua/Xedea: informazio-iturrien eskuragarritasuna (barne-informazioa, inbentarioak, estatistikak eta abar) eta parte hartzeko mekanismoak izatea.

2.1 Adierazlea: kutsatzaile atmosferikoak uztea (estatu-mailan bakarrik aplika daiteke)

Helburua/xedea: atmosferako kutsatzaileen metaketak baso-azaleran izan dezakeen eragina eta bilakaera ezagutzea, bereziki baso-ekosistemen osasunean eta bizitasunean.

 

2.2 Adierazlea: lurzoruen nutrizio-egoera (D)

 

2.3 Adierazlea: baso-estalkiaren egoera (M)

Helburua/xedea: baso-estalkiaren osasun-egoera ezagutzea, haren jarraipena eginez, eta arreta berezia jarriz baso-ekosistemen osasunari eta bizitasunari eragiten dieten faktore giltzarri biotikoei, abiotikoei eta jatorri antropikokoei, horren arabera jarduteko.

 

2.4 Adierazlea: mendietan kalteak prebenitzeko eta zuzentzeko neurriak (D)

Helburua/xedea: baso-kudeaketan ekosisteman degradazio-arriskuak eta kalteak minimizatzeko neurriak txertatzea, osasun-arloko gomendio edo jarraibide orokorren arabera, halakorik balego.

 

2.5 Adierazlea: baso-suteen aurkako prebentzioa eta defentsa (D)

Helburua/xedea: sute-arriskua kontrolatzea, suteen aurkako prebentzio- eta defentsa-neurrien bidez.

 

2.6 Adierazlea: ehiza-jarduera eta abeltzaintza estentsiboa (baso-kudeatzailea bada bakarrik aplika daiteke) (M)

Helburua/xedea: ehiza- eta abeltzaintza-jarduera ekosistemaren egonkortasunarekin bateragarria izatea.

 

2.7 Adierazlea: izurriteak eta gaixotasunak kontrolatzeko teknikak (M)

3.1 Adierazlea: hazkundea eta zur-aprobetxamenduak (C)

Helburua/xedea: ekoizpen globalaren jarraipena eta ebaluazioa, kualitatiboki eta kuantitatiboki, eta epe luzera hazkundearekin duen lotura. ”

 

3.2 Adierazlea: zura biribilkian (C)

 

3.3 Adierazlea: zurezkoak ez diren baso-produktuak (C)

Helburua/xedea: merkaturatutako baso-produktu ez-zuren jarraipena eta ebaluazioa, termino kuantitatiboetan.

 

3.4 Adierazlea: zerbitzuak (C)

Helburua/xedea: kudeaketa-unitatean merkaturatutako zerbitzuen jarraipena eta ebaluazioa, dirutan.

 

3.5 Adierazlea: kudeaketa Plana (D)

Helburua/xedea: indarrean dagoen kudeaketa-plan bat izatea. 3.6 Adierazlea: bide-sarea (M)

Helburua/xedea: bide-sare egokia izatea (dentsitatea, egoera, etab.), kudeaketa-unitateari zerbitzua emateko, erabileren, aprobetxamenduen, defentsa-beharren eta abarren arabera.

4.1 Adierazlea: biodibertsitatearen estimazioa (D)

Helburua/xedea: kudeaketa-unitatearen xedearekin bateragarria den biodibertsitatearen kontserbazio edo gehikuntza kualitatiboa. ”

 

4.2 Adierazlea: birsortzea (D)

Helburua/xedea: ingurunearentzat, erabilitako baso-espezieentzat eta kudeaketarako finkatutako helburuentzat egokiena den birsortze-mota erabiltzea, goragoko eskalako plangintza-tresnak edo eskualde-gidalerroak kontuan hartuta, halakorik balego, eta birsorkuntzaren kalitatea eta bideragarritasuna bermatuta.

 

4.3 Adierazlea: naturaltasun-maila (C)

Helburua/xedea: kudeaketa-unitatean baso-espazio naturalen eta erdi-naturalen azalera mantentzea edo handitzea.

 

4.4 Adierazlea: habitat berezien kontserbazioa (D)

Helburua/xedea: baso-kudeaketako unitatean dauden habitat bereziak mantentzea.

 

4.5 Adierazlea: hildako zura (M)

Helburua/xedea: hildako zura egotea, gidalerro eta aurrerapen zientifikoetara egokitutako kantitatean, dimentsioetan eta banaketan, salbu eta suteek, izurriteek edo mendiaren erabilerek justifikatzen dituzten salbuespenetan.

 

4.6 Adierazlea: ugalketarako baso-materiala (M)

Helburua/xedea: baliabide genetikoen kontserbazioa eta erabilera jasangarria kontuan hartu behar da masen kudeaketan, baso-dibertsitate genetikoa mantentzen laguntzeko.

 

4.7 Adierazlea: baso-paisaia (D)

 

4.8 Adierazlea: arriskuan dauden baso-espezieak (D)

Helburua/xedea: kudeaketa-unitatean mehatxatutako espezieak identifikatzea eta kontserbatzea.

 

4.9 Adierazlea: babestutako baso-guneak (D)

Helburua/xedea: Mendia kudeatzea, babesgunearen araudiarekin eta helburuekin bat etorriz.

5.1 Adierazlea: Mendiak babesteko funtzioak: lurzorua, ura eta ekosistemaren beste funtzio batzuk (D)

Helburua/xedea: ahal den neurrian, lurzorua babestea higaduratik, uren kalitatetik eta ibaiertzeko basoetatik. Behar izanez gero, neurri zuzentzaileak hartzea.

 

5.2 Adierazlea: ofizialki halakotzat jotako eremuei aplikatu beharreko azpiegituren mendi babesleak (M)

Helburua/xedea: basoen kudeaketa mendiaren babes-funtziora egokitzea.

6.1 Baso-jabetza (M)

Helburua/xedea: baso-propietateen kopurua eta jabetzaren tipologia ezagutzea.

 

6.2 Basogintza-sektoreak BPGd-ri egindako ekarpena (estatu-mailan bakarrik aplika daiteke).

Helburua: basogintza-sektoreak herrialdeko edo autonomia-erkidegoko ekonomiari egiten dion zuzeneko ekarpena kuantifikatzea.

 

6.3 Adierazlea: irabazi garbia (C)

Helburua/xedea: baso-kudeaketaren iraunkortasun ekonomikoa hobetzea.

 

6.4 Adierazlea: mendiko inbertsioak (M)

Helburua/xedea: egindako inbertsioen bidez mendiak ematen dituen zerbitzuak mantentzea edo hobetzea.

 

6.5 Adierazlea: enplegua basogintza-sektorean (C)

Helburua/xedea: enplegu-estatistiken jarraipena egitea kudeaketa-unitatean, eta prestakuntza hobetzea, baso-kudeaketa jasangarriari buruzko teorikoa eta/edo praktikoa.

 

6.6 Adierazlea: laneko segurtasuna eta osasuna (C)

Helburua/xedea: baso-jardueran ezbehar-tasa murriztea.

 

6.7 Adierazlea: zur eta kortxoaren kontsumoa (C) (Estatu mailan bakarrik aplika daiteke).

Helburua: zuraren eta kortxoaren per capita kontsumoa kuantifikatzea estatu mailan.

 

6.8 Adierazlea: zuraren merkataritza (estatu-mailan bakarrik aplika daiteke).

Helburua: Erreferentzia-urte batean estatu mailan zurak (erauzketak, ekoizpena, esportazioak, inportazioak) jarraitutako fluxua ezagutzea eta aurreko urteekiko bilakaera nolakoa den ikustea.

 

6.9 Adierazlea: garatu gabeko baso-biomasatik (C) sortutako energia, 3.1. artikuluan (egurrak) integratua.

 

6.10 Adierazlea: jolas-balioak (D)

Helburua/xedea: mendietako jolas-erabilera antolatzea.

 

6.11 Adierazlea: balio kulturalak eta espiritualak (D)

Helburua/xedea: identifikatutako balio kulturalak eta espiritualak errespetatzen dituen baso-kudeaketa.